#
#

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครือข่าย SPOKR LPRU

ทดสอบ 1
...
>>อ่านต่อ

ข้อความสาร

ศูนย์เครือข่าย SPOKR LPRU

เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี การก่อตั้งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก เพราะตลอดระยะเวลา 44 ปี ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเซรามิกอย่างเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นโดยมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 300 โรงงาน พร้อมมีการผลักดันให้อุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ดังจะเห็นได้จากการจัดงานล...
>>อ่านต่อ
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐานของ SPOKE

Spoke

ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง อันมีอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชากรในจังหวัดลำปาง มากว่า 60 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกเปิดสอนมากว่า 30 ปี มีอาคารปฏิบัติการเซรามิก ที่ประกอบด้วยวัสดุ ครุภัณฑ์ เสมือนโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกจำลอง ที่สามารถสร้างทักษะและความชำนาญขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์และทำงานอาชีพได้ รวมถึงสามารถให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป มาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีบุคลากรผู้สอน จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก ดำเนินการเรียนการสอน การทำวิจัย และบริการวิชาการ ในอุตสาหกรรมเซรามิก อย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี และ/หรือ สิ่งประดิษฐ์

ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก มีการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านกระบวนการ และด้านเครื่องจักร อาทิ กระบวนการควบคุมคุณภาพ ด้วยหลักการ 5ส, ISO, QC Story และกระบวนการทำงานที่พัฒนาตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือใช้เครื่องมือเครื่องจักร เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ในระดับวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดการพัฒนา สามารถเพิ่มโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดใหม่ได้ เป็นการตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

การบริหารจัดการ Spoke

การบริหารจัดการ Spoke กระบวนการ และการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ภาคส่วนอื่นๆ ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น การให้อบรม ความรู้ ทักษะ เพื่อสามารถนำไปสู่การเป็น Social Enterprise รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือการดำเนินงาน และเพื่อให้ได้มาซึ่งหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านเซรามิก ให้เป็นระบบ สิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไปคือ การพัฒนาฐานข้อมูลให้ง่ายต่อไปเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย และบุคคลที่สนใจทั่วไป รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่หนุนเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดโอกาสในหลายด้าน ดังที่กล่าวไว้ในที่มาของโครงการข้างต้น รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการตลาดแบบ e-commerce ด้านหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และรวมถึงด้านหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเซรามิก ให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง และของประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อย่างต่อเนื่องและแท้จริง

เป้าหมาย

• ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในสถานที่จริง หรือเป็นพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน์
• ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์บริหารงานโดยใช้รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ และแบบผสม
• ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นผู้นำรูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมทางสังคมแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการลงทุน
• เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) และพื้นที่นักประดิษฐ์ (makerspace)

กลุ่มเป้าหมาย

1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกรายใหญ่ เป็นทั้ง Partnership คือ ผู้ร่วมให้ข้อมูล ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้รับบริการ เช่น ใช้ข้อมูล หรือองค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อการตัดสินใจพัฒนารูปแบบธุรกิจของตน
2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ ศูนย์เครือข่ายฯ ต้องการหนุนเสริม ด้วยกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ออกแบบ การคิดต้นทุน การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
3) นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจทั่วไป ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ตามช่องทางที่ทางศูนย์จะพัฒนาขึ้นมาในอนาคต เพื่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเป็นปัจจุบัน


กิจกรรมของ ศูนย์เครือข่าย SPOKE

15-08-2018

14 -08- 2561

24-03-2560

22-03-2560