#

กิจกรรม


# รูปกิจกรรม รายละเอียด
1

วันที่ : 15-08-2018


กิจกรรมอบรม E-commerce และ Social Enterprise"อัลบั้มกิจกรรมอบรม E-commerce และ Social Enterprise"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน LPRU NEWs: (15 ส.ค. 61) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจิตต์คำ (ชั้น 1) โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ เดชเกิด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

2

วันที่ : 14 -08- 2561


อบรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)อัลบั้มอบรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" LPRU NEWs: (14 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ (ชั้น 1) โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ภายในกิจกรรมได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราทิป อ่ำเที่ยงตรง, คุณศรีวิภา เสนคุ้ม, คุณตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการในการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) และกรณีศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก รวมถึงให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกให้นำไปสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ภาพ: จตุพร โปธาคำ ข่าว: นเรศ บัวลวย #LPRUNEWs #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

3

วันที่ : 24-03-2560


ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน
วิชาการ ลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่
สถานศึกษาพอเพียง ณ รร. เทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) โดยสมาคมฯ ได้มอบ
แม่พิมพ์เซรามิกเพื่อเป็นสื่อการเรียนวิชา
เซรามิก

4

วันที่ : 22-03-2560


ร่วมพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลวดลาย
สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาลำปางโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม
เวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5

วันที่ : 28-06-2560


มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างหลังคาบ้าน
เมทัลชีส, สร้างห้องน้ำให้กับครอบครัว
คุณตาธงชัย และคุณยายจันทร์ดี ที่ป่วย
เป็นอัมพฤกษ์

6

วันที่ : 24-02-2560


ร่วมพิธีเปิดงาน LAMPANG CERAMIC ROAD SHOW ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี