วันที่ : 14 -08- 2561


อบรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)อัลบั้มอบรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" LPRU NEWs: (14 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ (ชั้น 1) โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ภายในกิจกรรมได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราทิป อ่ำเที่ยงตรง, คุณศรีวิภา เสนคุ้ม, คุณตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการในการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) และกรณีศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก รวมถึงให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกให้นำไปสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ภาพ: จตุพร โปธาคำ ข่าว: นเรศ บัวลวย #LPRUNEWs #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
# รูปกิจกรรม รายละเอียด
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14