วันที่ : 15-08-2018


กิจกรรมอบรม E-commerce และ Social Enterprise"อัลบั้มกิจกรรมอบรม E-commerce และ Social Enterprise" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน LPRU NEWs: (15 ส.ค. 61) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจิตต์คำ (ชั้น 1) โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ เดชเกิด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "E-commerce และ Social Enterprise" โครงการศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
# รูปกิจกรรม รายละเอียด
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31