สหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด
Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limited

สหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด ก่อขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยการรวมกลุ่มขององค์กร
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง, กลุ่มลำปางเซรามิก
คลัสเตอร์, สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง, สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการไทย (ส.พ.ท.) จังหวัดลำปาง (หรือสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limitedสาขาลำปางเดิม) และยังได้รับการสนับสนุนและผลักดัน
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น จังหวัดลำปาง, อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สหกรณ์จังหวัดลำปาง, พาณิชย์จังหวัดลำปาง,
พลังงานจังหวัดลำปาง, แรงงานจังหวัดลำปางและศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เป็นต้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเซรามิกทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป