รายชื่อคณะกรรมการ
1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ประธานคณะกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ กรรมการ
5. อาจารย์วินัย ต๊ะแสง กรรมการ
6. อาจารย์กนกกัญญา รวมไมตรี กรรมการ
6. อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล กรรมการ
8. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก กรรมการ
9. อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
10. นายฉัตรชัย วงศ์พรมมา ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ